OBCHODNÍ PODMÍNKY VÝKONU LICIT PARTNERA

Obchodní podmínky společnosti eCENTRE, a.s. se sídlem Nemocniční 987/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

 

1 Preambule

Tyto obchodní podmínky (dále též OP) platí pro výkon činností tzv. LICIT Partnera (dále jen Partner), který je vykonává na základně smluvního vztahu se společností eCENTRE, a.s., IČ: 27149862, se sídlem Nemocniční 987/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zaps. v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 11361.

Tyto OP upravují vztahy mezi Partnerem a eCENTRE, a.s. (smluvní strany), jakož i práva a povinnosti smluvních stran.

 

2 Definice LICIT Partnera

Partnerem se rozumí jakákoli osoba způsobilá k právnímu jednání, která projevila řádnou registrací na webu http://licitpartner.cz/partner svou vůli stát se Partnerem. Pro úspěšnou registraci je nutné vyslovit souhlas s Obchodními podmínkami eCENTRE, které jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi Partnerem a eCENTRE, a.s.  Akceptací registrace Partnera ze strany eCENTRE, a.s. dochází k uzavření Smlouvy o spolupráci (dále jen Smlouvy) mezi Partnerem a eCENTRE, a.s.

 

3 Základní ustanovení

 • Partner prohlašuje, že se aktivně účastnil vstupního školení eCENTRE a má svého GARANTA. V případě, že partner nemá GARANTA, bude mu tento přidělen ze strany eCENTRE. Partner bere na vědomí, že není oprávněn měnit svého GARANTA bez souhlasu eCENTRE.
 • Partner souhlasí se zasíláním veškerých informací, sdělení či pokynů na kontaktní e-mail Partnera uvedený v registračním formuláři.
 • Akceptací registrace Partnera ze strany eCENTRE, a.s. dochází k uzavření Smlouvy mezi Partnerem a eCENTRE, a.s.
 • Smluvní vztah založený Smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
 • Ukončení Smlouvy výpovědí či dohodou:
  Každá smluvní strana je oprávněna ukončit Smlouvu písemnou dohodou či písemnou výpovědí i bez udání důvodů. V případě podání výpovědi Smlouva zaniká uplynutím sedmidenní výpovědní doby, která začne běžet dnem doručení výpovědi druhé straně.
 • Ukončení smlouvy odstoupením:
  Smlouva zaniká odstoupením v případě podstatného porušení, kterým se rozumí:
 • Porušení povinností ze strany Partnera stanovených v této Smlouvě či Obchodních podmínkách či jiných dokumentech vydaných eCENTRE vztahujících se k činnosti eCENTRE.
 • Bude-li eCENTRE v prodlení delším než 30 dnů s úhradou odměny Partnerovi.
 • Poruší-li Partner povinnost zákazu konkurenčního jednání dle odst. 6 následujícího článku Smlouvy.

 

4 Předmět Smlouvy

Partner uzavřením této Smlouvy nabývá postavení tzv. Obchodního partnera eCENTRE a získává oprávnění od společnosti eCENTRE vykonávat samostatnou obchodní činnost v rozsahu oprávnění Partnera spočívající v poskytování služeb eCENTRE třetím osobám v rozsahu a dle podmínek stanovených v Obchodních podmínkách a jiných pokynech eCENTRE.

Partner je oprávněn mimo jiné provádět na účet eCENTRE, svým jménem a za odměnu stanovenou v Obchodních podmínkách činnosti směřující k uzavření smlouvy/smluv s třetí osobou/osobami (dále jen „klient“), a to ve znění stanoveném eCENTRE. Partner není oprávněn smlouvy uzavírané s třetími osobami měnit, upravovat či jakkoli rozšiřovat, vyjma doplnění identifikačních údajů a informací, které mají být v těchto smlouvách klienty doplněny. Partner je oprávněn jednat s klienty jakožto nezávislý obchodní partner – podnikatel vykonávající samostatně činnosti ve spolupráci s eCENTRE. Partner je oprávněn smlouvy s klienty podepisovat, přebírat dokumenty od klientů dle podmínek uzavíraných smluv či jednat v zastoupení eCENTRE s klienty.

Za řádně poskytovanou činnost, tj. kvalitně v souladu s Obchodními podmínkami eCENTRE ve vztahu k činnosti Partnera náleží každému Partnerovi odměna vyplácená dle Obchodních podmínek.

 

5 Podmínky pro Partnera

 • Partner není v pracovněprávním ani jiném obdobném vztahu k eCENTRE, je nezávislým podnikatelem a není tedy zaměstnancem. Partner nese vlastní odpovědnost za výkon své činnosti dle podmínek stanovených právním řádem státu, ve kterém vykonává činnost.
 • Partner se zavazuje vykonávat svou činnost tak, aby nepoškodil dobré jméno eCENTRE. Není oprávněn vystupovat vůči klientům jako zaměstnanec eCENTRE. Partner se zavazuje uskutečňovat veškerou činnost pro eCENTRE s vynaložením odborné péče, dbát pokynů eCENTRE a dbát zájmů eCENTRE v souladu s fundamenty eCENTRE.
 • Partner průběžně podává eCENTRE zprávy o vývoji jednání s klientem/klienty, jakož i zprávy o všech okolnostech důležitých pro eCENTRE.
 • Partner je oprávněn vykonávat svou obchodní činnost přímo, nikoli s využitím zprostředkovatelů či reklamních společností, vyjma Partnerů v rámci struktury dle Marketingového plánu eCENTRE.
 • Osobní údaje získané od klientů je povinen Partner spravovat tak, aby nedošlo k uveřejnění či možnosti zpřístupnění osobních údajů pro třetí osoby.
 • Konkurenční doložka:
  Partner není na území České republiky oprávněn vykonávat obdobnou činnost pro jinou osobu vykonávající obdobnou podnikatelskou činnosti jako eCENTRE, která je či by mohla být v konkurenci s eCENTRE, a to zejména zprostředkovatelskou činnost. Porušení této povinnosti má za následek okamžité ukončení této Smlouvy odstoupením ze strany eCENTRE a povinnosti uhradit eCENTRE za porušení této povinnosti smluvní pokutu. Smluvní pokuta bude stanovena ve výši odpovídající nároku na vyplacení odměny za doposud provedenou činnost, minimálně však ve výši 100 000,- Kč. Partner souhlasí s možností jednostranně započítat, byť i částečně, nárok na úhradu smluvní pokuty s nárokem Partnera na odměnu. Konkurenční doložka zákazu konkurenčního jednání trvá i po dobu dvanácti měsíců ode dne ukončení smluvního vztahu dle této Smlouvy.

 

6 Garant

Každý Partner, který splní podmínky pro výkon GARANTA, bude vykonávat vedle své činnosti Partnera rovněž činnosti GARANTA, za které bude rovněž pobírat dodatečnou odměnu stanovenou v Obchodních podmínkách.

GARANT bere na vědomí, že není oprávněn bez souhlasu eCENTRE či Partnera zpřístupňovat jakékoli osobní údaje jiných Partnerů, jiných GARANTŮ či o eCENTRE.

Nárok GARANTA na vyplacení odměny za vedení skupiny (manažerská odměna) vzniká splněním podmínek stanovených v Obchodních podmínkách.

 

7 Obchodní podmínky

Kodex eCENTRE a na něj navazující či odkazující dokumenty eCENTRE či jiné dokumenty vyhotovené eCENTRE upravující ujednání ve vztahu k činnosti Partnera tvoří Obchodní podmínky eCENTRE. Obchodní podmínky jsou dostupné Partnerovi dálkovým přístupem na internetu na webových stránkách licitpartner.cz/partner/obchodni-podminky

Odesláním registračního formuláře stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a projevuje vážnou vůli se výše uvedenými Obchodními podmínkami eCENTRE řídit.

Obchodní podmínky mohou být ze strany eCENTRE jednostranně měněny, a to v přiměřeném rozsahu dle rozumné potřeby spočívající zejména v zajištění obchodních aktivit eCENTRE. Změna Obchodních podmínek bude Partnerovi oznámena zasláním na kontaktní e-mail Partnera. Partner má právo odmítnout navrhované změny Obchodních podmínek. Odmítne-li Partner navrhované změny Obchodních podmínek, má právo z důvodu odmítnutí Obchodních podmínek Smlouvu vypovědět ve výpovědní době v délce trvání sedmi dnů.

 

8 Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji potenciálních klientů eCENTRE, a.s.  se řídí zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Partner svým svobodným rozhodnutím (registrací) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností spojených s dalším zpracováním svých nutných osobních údajů pro účely spolupráce se společností eCENTRE, a.s.

Partner poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které poskytne v průběhu spolupráce se společností eCENTRE, a.s., byly zpracovány eCENTRE, a.s., jakožto správcem za účelem nabízení služeb eCENTRE, a.s. na trhu České republiky a dále za účelem zasílání informací o činnosti eCENTRE, a.s. jakožto správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Pokud si Partner přeje opravit své osobní údaje, které o něm eCENTRE, a.s. zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese marketing@ecentre.cz.

Osobní údaje získané od klientů je povinen Partner zpracovávat tak, aby nedošlo k uveřejnění či možnosti zpřístupnění osobních údajů pro třetí osoby.

 

9 Závěrečná ustanovení

Veškeré předchozí smluvní vztahy založené smlouvou mezi eCENTRE a Partnerem podpisem této Smlouvy zanikají. Nároky vzniklé z titulu zaniklé smlouvy zůstávají nedotčeny.

Smluvní strany si sjednávají, že písemné právní jednání považují za platné a závazné, je-li doručeno na emailový kontakt smluvní strany obsahující prostý elektronický podpis odesílatele.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. 

Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dne 31. 5. 2019. Tyto OP je eCENTRE, a.s. oprávněna kdykoliv jednostranně změnit. OP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti OP pozdějších.

eCENTRE, a.s.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY OBCHODNÍCH PODMÍNEK