OBCHODNÍ PODMÍNKY VÝKONU LICIT AMBASADORA

Obchodní podmínky společnosti eCENTRE, a.s. se sídlem Nemocniční 987/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

1 Preambule

Tyto obchodní podmínky (dále též OP) platí pro výkon činností tzv. LICIT Ambasadora, který je vykonává na základně smluvního vztahu se společností eCENTRE, a.s., IČ: 27149862, se sídlem Nemocniční 987/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsána v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 11361.

Tyto OP upravují vztahy mezi LICIT Ambasadorem a eCENTRE, a.s. (smluvní strany), jakož i práva a povinnosti smluvních stran.

 

2 Definice LICIT Ambasadora

LICIT Ambasadorem se rozumí jakákoli osoba způsobilá k právnímu jednání, která projevila řádnou registrací na webu http://licitpartner.cz/ambasador svou vůli stát se LICIT Ambasadorem. Pro úspěšnou registraci je nutné vyslovit souhlas s těmito OP. OP jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi LICIT Ambasadorem a eCENTRE, a.s.  Akceptací registrace LICIT Ambasadora ze strany eCENTRE, a.s. dochází k uzavření smlouvy o spolupráci mezi LICIT Ambasadorem a eCENTRE, a.s.

 

3 Předmět Smlouvy

Osoba, která projevila registrací svůj zájem stát se LICIT Ambasadorem, nabývá uzavřením smlouvy se společností eCENTRE, a.s. postavení tzv. LICIT Ambasadora. K uzavření smlouvy dochází distančním způsobem na základě písemné akceptace registrace ze strany eCENTRE, a.s. zaslané na kontaktní mail registrující osoby – LICIT Ambasadora.

LICIT Ambasador získává oprávnění od společnosti eCENTRE, a.s.  vykonávat samostatnou činnost v rozsahu spočívající v získávání kontaktů potenciálních zájemců, a to zejména těmto produktům eCENTRE:

  • služba LICIT Energie (elektřina a zemní plyn), včetně ročního vyúčtování spotřeby elektřiny a zemního plynu
  • služba LICIT Platební terminály
  • služba LICIT Platební brány

LICIT Ambasador vykonává svou činnost výhradně prostřednictvím Obchodního partnera eCENTRE, jehož evidenční číslo LICIT Ambasador uvedl v registračním formuláři. Získané informace (kontakty, případně vyúčtování) LICIT Ambasador předává v písemné nebo elektronické podobě svému Obchodnímu partnerovi eCENTRE k dalšímu zpracování a obsloužení klienta za účelem uzavření smlouvy. LICIT Ambasador společně s předanými dokumenty předává svému Obchodnímu partnerovi eCENTRE vyplněný a LICIT Ambasadorem podepsaný formulář s evidencí dělené provize, jehož závazný vzor je ke stažení na stránkách  http://licitpartner.cz/ambasador.

Obchodní partner eCENTRE, se kterým LICIT Ambasador spolupracuje, je povinen postupovat ve spolupráci s LICIT Ambasadorem dle závazných pokynů eCENTRE, a.s., zejména je povinen zpracovat obchodní kontakt a případné vyúčtování dodané LICIT Ambasadorem a dohodnout s LICIT Ambasadorem výši odměny (dělené provize) odpovídající procentům z provize Obchodního partnera eCENTRE.

Výše dohodnuté dělené provize určené pro LICIT Ambasadora musí být uvedena ve formuláři s evidencí dělené provize, podepsané jak LICIT Ambasadorem, tak Obchodním partnerem eCENTRE. Podpisem formuláře s evidencí dělené provoze projevují LICIT Ambasador a Obchodní partner eCENTRE souhlas s výší dělené provize a potvrzují správnost předaných dokumentů ze strany LICIT Ambasadora Obchodnímu partnerovi eCENTRE. Nebude-li formulář řádně vyplněn, nevzniká LICIT Ambasadorovi nárok na vyplacení dělené provize.

 

4 Výše odměny a platební podmínky

LICIT Ambasadorovi náleží ve vztahu ke každému obchodnímu případu za jeho činnost odměna (dělená provize) ve výši uvedené ve formuláři s evidencí dělené provize. Nárok na vyplacení dělené provize vzniká LICIT Ambasadorovi za předpokladu splnění podmínek na vyplacení provize Obchodnímu partnerovi eCENTRE. Dělenou provizi hradí eCENTRE, a.s.  na účet LICIT Ambasadora, který je uvedený při jeho registraci.

Způsob vyplácení odměny je závislý na konkrétní komoditě daného obchodního případu.

  • LICIT Energie (elektřina a zemní plyn) – odměna je vyplácena jednorázově, v případě znovuzařazení vzniká nárok na odměnu pouze Obchodnímu partnerovi eCENTRE, který kontakt zpracoval.
  • LICIT Terminály – odměna je vyplácena měsíčně po dobu trvání smlouvy mezi eCENTRE, a.s. a poskytovatelem a současně mezi klientem a poskytovatelem platebních terminálů. Nárok na odměnu vzniká instalací terminálu a vypočítává se z obratů klienta uskutečněných daným terminálem.
  • LICIT Platební brány – odměna je vyplácena měsíčně po dobu trvání smlouvy mezi eCENTRE, a.s a poskytovatelem a současně mezi klientem a poskytovatelem platební brány. Nárok na odměnu vzniká instalací platební brány a vypočítává se z obratů klienta uskutečněných danou platební bránou.

Nárok na úhradu dělené provize vzniká LICIT Ambasadorovi dále, pokud:

  • spolu s dokumenty klienta bude společnosti eCENTRE, a.s. předán ze strany Obchodního partnera eCENTRE také formulář s evidencí dělené provize s uvedením evidenčního čísla LICIT Ambasadora a výší dělené provize,
  • dojde k uhrazení odměny eCENTRE, a.s. ze strany dodavatele/poskytovatele

Odměna bude LICIT Ambasadorovi vyplácena na bankovní účet, který LICIT Ambasador uvedl při registraci do 7. pracovního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž společnost eCENTRE, a.s. obdržela odměnu od ze strany dodavatele/poskytovatele. K tomuto účelu je LICIT Ambasador povinen udržovat nahlášený bankovní účet v aktivním stavu nebo nahlásit jeho případnou změnu na emailovou adresu marketing@ecentre.cz.

LICIT Ambasador obdrží na kontaktní email uvedený v registraci jednou měsíčně přehled o vyplacených dělených provizích, a to formou provizní sestavy.

Nárok na odměnu LICIT Ambasadora nezaniká ukončením spolupráce mezi Obchodním partnerem eCENTRE a eCENTRE, a.s.

V případě ukončení účinnosti smlouvy mezi klientem a dodavatelem/poskytovatelem provede eCENTRE konečné vyúčtování provize.

 

5 Další podmínky výkonu LICIT Ambasadora

LICIT Ambasador není v pracovněprávním vztahu k eCENTRE, a.s.  a není tedy zaměstnancem. LICIT Ambasador nese vlastní odpovědnost za výkon své činnosti dle podmínek stanovených právním řádem České republiky.

LICIT Ambasador se zavazuje vykonávat svou činnost tak, aby nepoškodil dobré jméno eCENTRE, a.s. Není oprávněn vystupovat vůči klientům jako zaměstnanec eCENTRE, a.s.

 

6 Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji potenciálních klientů eCENTRE, a.s.  se řídí zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. LICIT Ambasador svým svobodným rozhodnutím (registrací) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností spojených s dalším zpracováním svých nutných osobních údajů pro účely spolupráce se společností eCENTRE, a.s.

LICIT Ambasador poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které poskytne v průběhu spolupráce se společností eCENTRE, a.s., byly zpracovány eCENTRE, a.s., jakožto správcem za účelem nabízení služeb eCENTRE, a.s. na trhu České republiky a dále za účelem zasílání informací o činnosti eCENTRE, a.s. jakožto správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Pokud si LICIT Ambasador přeje opravit své osobní údaje, které o něm eCENTRE, a.s. zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese marketing@ecentre.cz.

Osobní údaje získané od klientů je povinen LICIT Ambasador zpracovávat tak, aby nedošlo k uveřejnění či možnosti zpřístupnění osobních údajů pro třetí osoby, vyjma Obchodního partnera eCENTRE LICIT Ambasadora.

 

7 Doba trvání smlouvy

Smlouva mezi LICIT Ambasadorem a eCENTRE, a.s. se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní dobou v délce trvání 15 dnů. Výpovědní doba začne běžet prvním dnem doručení druhé smluvní straně. 

 

8 Závěrečná ustanovení

Smluvní strany si sjednávají, že písemné právní jednání považují za platné a závazné, je-li doručeno na emailový kontakt smluvní strany obsahující prostý elektronický podpis odesílatele.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. 

Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dne 23. 5. 2019. Tyto OP je eCENTRE, a.s. oprávněna kdykoliv jednostranně změnit. OP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti OP pozdějších.

eCENTRE, a.s.